Vi sinh đơn dòng, probiotics

Lactobacillus acidophilus

Bacillus subtilis

Rhodococus sp

Nitrosomonas spp

Nitrobacter spp

Aspergillus sp

Lưu ý: Người đăng tin, sử dụng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, an toàn khi quyết định giao dịch. » Hướng dẫn GIAO DỊCH AN TOÀN

 

© 2023 vietrv.com | All rights reserved | vrv.vieclam@gmail.com | vrv.sanpham@gmail.com | Los Angeles, CA
Về đầu trang